ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ (24)

ΑΠΟΦΑΣΗ 70/2017

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

Δικηγόρος: Φωτεινή Κύρτσιου

Αντικείμενο: Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά

Ρύθμιση των οφειλών της αιτούσας. Συνολικό ύψος οφειλών της αιτούσας 74.132,36 ευρώ. Άνεργη, 57 ετών, παντρεμένη και μητέρα τριών ενήλικων τέκνων, ρυθμίστηκε ως προς τα χρέη της με τον ορισμό μηδενικών μηνιαίων καταβολών για ένα (1) έτος και έντεκα (11) μήνες.

ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2018

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

Δικηγόρος: Φωτεινή Κύρτσιου

Αντικείμενο: Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά

Ρύθμιση των οφειλών του αιτούντος. Συνολικό ύψος οφειλών του αιτούντος 54.292,78 ευρώ. Άνεργος, 46 ετών, παντρεμένος και πατέρας ενός ενήλικου τέκνου, ρυθμίστηκε ως προς τα χρέη του με τον ορισμό μηδενικών μηνιαίων καταβολών επί μία πενταετία.

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2018

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Δικηγόρος: Φωτεινή Κύρτσιου

Αντικείμενο: Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά

Ρύθμιση των οφειλών της αιτούσας. Συνολικό ύψος οφειλών της αιτούσας 58.982,84 ευρώ. Άνεργη, 38 ετών, παντρεμένη με δύο ανήλικα τέκνα, ρυθμίστηκε να καταβάλλει σε δόσεις το ποσό των 70,00 ευρώ μηνιαίως συμμετρικά προς την πιστώτρια τράπεζα για 21 μήνες. Εξαίρεση από την εκποίηση κυρίας κατοικίας για την αιτούσα. Υποχρέωση καταβολής για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του ποσού των 241,60 ευρώ μηνιαίως επί 180 μήνες.

ΑΠΟΦΑΣΗ 160/2016

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

Δικηγόρος: Φωτεινή Κύρτσιου

Αντικείμενο: Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά

Ρύθμιση οφειλών συζύγων. Συνολικό ύψος οφειλών του συζύγου 142.195,26 ευρώ. Συνολικό ύψος οφειλών της συζύγου 154.718,97 ευρώ. Στρατιωτικός 40 ετών και αναπληρώτρια καθηγήτρια 36 ετών, με τρία ανήλικα τέκνα, ρυθμίστηκαν να καταβάλλουν σε δόσεις, το ποσό των 200,00 ευρώ μηνιαίως ο πρώτος και 80,00 ευρώ μηνιαίως η δεύτερη συμμετρικά προς τις πιστώτριες τράπεζες για 5 χρόνια. Εξαίρεση από την εκποίηση ΙΧ αυτοκινήτου. Εξαίρεση εκποίησης κυρίας κατοικίας για τον σύζυγο. Υποχρέωση καταβολής για την διάσωση της κυρίας κατοικίας του ποσού των 261,564 ευρώ μηνιαίως επί 216 μήνες.

ΑΠΟΦΑΣΗ 111/2016

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

Δικηγόρος: Φωτεινή Κύρτσιου

Αντικείμενο: Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά

Ρύθμιση οφειλών συζύγων. Συνολικό ύψος οφειλών του συζύγου 78.367,08 ευρώ. Συνολικό ύψος οφειλών της συζύγου 74.132,36 ευρώ. Συνταξιούχος οικοδόμος ο σύζυγος και άνεργη η σύζυγος, ρυθμίστηκαν να καταβάλλουν σε δόσεις, το ποσό των 60,00 ευρώ μηνιαίως συμμετρικά προς τις πιστώτριες τράπεζες για 32 μήνες ο πρώτος και μηδενικές καταβολές η δεύτερη. Εξαίρεση από την εκποίηση ΙΧ αυτοκινήτου. Εξαίρεση εκποίησης κυρίας κατοικίας για τον σύζυγο. Υποχρέωση καταβολής για την διάσωση της κυρίας κατοικίας του ποσού των 301,27 ευρώ μηνιαίως επί 204 μήνες.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ 492/2014
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ: Φωτεινή Κύρτσιου

Χορήγηση προσωρινής διαταγής σε ζευγάρι δανειοληπτών, η οποία αφού έλαβε υπόψη των εισοδημάτων των αιτούντων, του συνόλου των χρεών τους και την οικονομική τους δυνατότητα σύμφωνα με τις βιοτικές τους ανάγκες, διατάσσει την αναστολή κάθε καταδιωκτικού μέτρου σε βάρος των αιτούντων και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας αυτών μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αιτήσεως υπό τον όρο καταβολής του συνολικού ποσού των 160,00 ευρώ μηνιαίως και ειδικότερα 100,00 ευρώ από τον αιτούντα σύζυγο – συνταξιούχο – και 60,00 ευρώ από την αιτούσα σύζυγό του – άνεργη & πρώην έμπορο - μηνιαίως στις καθων πιστώτριες τράπεζες, συμμέτρως κατανεμημένο κατ' εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 2 Ν.3869/2010, έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αιτήσεως τους.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ 18/2015
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ: Φωτεινή Κύρτσιου

Χορήγηση προσωρινής διαταγής σε εργατοτεχνίτη, η οποία διατάσσει την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά του αιτούντος και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αιτήσεως υπό τον όρο καταβολής στην καθης εκ μέρους του αιτούντος του ποσού των 83,50 ευρώ μηνιαίως το οποίο αποτελεί το 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης που όφειλε να καταβάλει στην πιστώτρια.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ 602/2014
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ: Φωτεινή Κύρτσιου

Χορήγηση προσωρινής διαταγής σε εκπαιδευτικό μητέρα δύο ανηλίκων τέκνων, η οποία διατάσσει την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά της αιτούσας και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας της μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αιτήσεως υπό τον όρο καταβολής ως μειωμένης δόσης του ποσού των 270,00 ευρώ μηνιαίως στις καθων πιστώτριες τράπεζες, συμμέτρως κατανεμημένο κατ' εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 2 Ν.3869/2010, έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αιτήσεως.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ 401/2014
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ: Φωτεινή Κύρτσιου

Χορήγηση προσωρινής διαταγής σε άνεργη μητέρα τριών ανηλίκων τέκνων, η οποία διατάσσει την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά της αιτούσας και τη μη μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας της αιτούσας μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αιτήσεως υπό τον όρο καταβολής από την αιτούσα του ποσού των 50,00 ευρώ μηνιαίως συμμέτρως κατανεμημένο στους καθων.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ 275/2014
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ: Φωτεινή Κύρτσιου

Χορήγηση προσωρινής διαταγής σε αγρότη, η οποία διατάσσει την αναστολή κάθε καταδιωκτικού μέτρου σε βάρος της περιουσίας του αιτούντος υπό τον όρο μη μεταβολής της πραγματικής και νομικής κατάστασης αυτής, συμπεριλαμβανομένης και της αναγκαστικής εκτέλεσης των περιουσιακών στοιχείων από τα μετέχοντα στη διαδικασία πιστωτικά ιδρύματα και διατάσσει την καταβολή του ποσού των 100,00 ευρώ μηνιαίως στις καθων πιστώτριες, μέχρι τη συζήτηση της αιτήσεως, συμμέτρως κατανεμημένο προς κάθε επιμέρους δανειακή σύμβαση.

Σελίδα 1 από 2

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η έγκαιρη και έγκυρη νομική βοήθεια αποφέρει τα ίδια αποτελέσματα με την αντίστοιχη ιατρική βοήθεια: Μπορεί να σας διαφυλάξει από δυσάρεστες καταστάσεις και διόγκωση του προβλήματος σας.
Στο σταθερό και κινητό τηλέφωνο ή στο e-mail είμαστε στη διάθεσή σας να μοιραστούμε το ζήτημα σας, παρέχοντας την κατάλληλη νομική υποστήριξη με έμπειρους και εξειδικευμένους συνεργάτες.
Στείλτε μας ένα email με συνοπτική περιγραφή της υπόθεσης σας και θα λάβετε απάντηση από το συνεργάτη που θα αναλάβει τη διεκπεραίωσή της.