ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, 235/ΑΦ/2015, Αναστολή εκτέλεσης απογράφων μισθωτηρίων που συντάχθηκαν με συμβολαιογραφικό τύπο.

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Αριθμός Απόφασης: 235/ΑΦ/2015


Δικαστής: Απόστολος Μπουσουλέγκας, Πρωτοδίκης
Δικηγόρος: Λάζαρος Κουμπουλίδης


Αντικείμενο: Αναστολή εκτέλεσης απογράφων μισθωτηρίων που συντάχθηκαν με συμβολαιογραφικό τύπο.


Εύλογη αβεβαιότητα μισθωτή περί των αντισυμβαλλομένων του εκμισθωτών λόγω μη ύπαρξης νομότυπου πρακτικού εκπροσώπησης συνιδιοκτητών. Έλλειψη ενεργητικής νομιμοποίησης για την έκδοση των απογράφων κι αοριστία αυτών λόγω μη ονομαστικής αναφοράς ενός εκάστου των συνιδιοκτητών. Σύννομη η δημόσια παρακατάθεση στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων του συνόλου των μισθωμάτων υπέρ των συνιδιοκτητών και εξόφληση της απαίτησης. Καταχρηστική κρίνεται η συνέχιση της εκτέλεσης και αποβολή του μισθωτή από τα μίσθια ακίνητα λόγω εξόφλησης των μισθωμάτων παρά το γεγονός ότι αυτή ήταν εκπρόθεσμη λόγω της αδυναμίας συγκρότησης νόμιμης επιτροπής εκπροσώπησης των συνιδιοκτητών για την εμπρόθεσμη καταβολή σε αυτήν των οφειλομένων μισθωμάτων. Ανεπίτρεπτη μεταβολή της νομικής βάσης της εκτέλεσης σε αξίωση αποζημίωσης χρήσης αντί των οφειλόμενων μισθωμάτων όπως αναφέρεται στα απόγραφα προς εκτέλεση. Πιθανολόγηση από το δικαστήριο ότι ο αιτών την αναστολή της εκτέλεσης θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη σε περίπτωση απόδοσης του μισθίου, ενώ αντιθέτως οι συνιδιοκτήτες δεν θα υποστούν καμία βλάβη, καθώς έχει καταβληθεί νομίμως το σύνολο των οφειλόμενων μισθωμάτων.

socialshare

share on facebook share on linkedin share on pinterest share on youtube share on twitter share on tumblr share on soceity6

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η έγκαιρη και έγκυρη νομική βοήθεια αποφέρει τα ίδια αποτελέσματα με την αντίστοιχη ιατρική βοήθεια: Μπορεί να σας διαφυλάξει από δυσάρεστες καταστάσεις και διόγκωση του προβλήματος σας.
Στο σταθερό και κινητό τηλέφωνο ή στο e-mail είμαστε στη διάθεσή σας να μοιραστούμε το ζήτημα σας, παρέχοντας την κατάλληλη νομική υποστήριξη με έμπειρους και εξειδικευμένους συνεργάτες.
Στείλτε μας ένα email με συνοπτική περιγραφή της υπόθεσης σας και θα λάβετε απάντηση από το συνεργάτη που θα αναλάβει τη διεκπεραίωσή της.