Άρθρο 22 Ν 4351/4-12-2015: Η 31-12-2017 ημερομηνία λήξης της τελευταίας παράτασης της άδειας εκµετάλλευσης και των λατοµείων µαρµάρων καθώς και των αντίστοιχων µισθώσεων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  Με το άρθρο 22 Ν. 4351/4-12-2015 ορίζεται η 31η.12.2017 ως χρόνος λήξης της τελευταίας παράτασης της άδειας εκµετάλλευσης και των λατοµείων µαρµάρων καθώς και των αντίστοιχων µισθώσεων, εφόσον δεν έχει λήξει η ισχύς της αντίστοιχης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και της έγκρισης επέµβασης σε δάσος ή δασική έκταση, ή σε περίπτωση που έχει λήξει η ισχύς αυτών, έχει κατατεθεί εµπροθέσµως αίτηµα για την ανανέωση της ισχύος αυτών. Στην περίπτωση αυτή η διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από την αρµόδια αδειοδοτούσα αρχή µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δύο (2) µηνών από τη λήξη της προηγούµενης παράτασης της άδειας εκµετάλλευσης ή της µίσθωσης.

Άρθρο 22 Ν4351/4-12-2015

Το άρθρο 183 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 17 του ν. 4203/2013 (Α΄ 235) αντικαθίσταται στο σύνολό του ως εξής:«Άρθρο 183Παράταση λειτουργίας λατοµείων αδρανών υλικών, βιοµηχανικών ορυκτών, µαρµάρων και σχιστολιθικών πλακών1. Ορίζεται η 31η.12.2017, ως χρόνος λήξης της τελευταίας «παράτασης της άδειας εκµετάλλευσης» ή της µίσθωσης που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 1428/1984 (Α΄ 43), όπως ισχύει, τωνλατοµείων αδρανών υλικών που λειτουργούν είτε εντός λατοµικών περιοχών ή χώρων συγκέντρωσης λατοµικώνεπιχειρήσεων του άρθρου 15 του ν. 1515/1985 (Α΄ 18) είτε κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφοι 2α και2β του ν.1428/1984 (Α΄ 43) είτε των λατοµείων αδρανών υλικών που έχουν ενταχθεί στη ρύθµιση του άρθρου 17 του ν. 4203/2013 (Α΄ 235) εφόσον δεν έχει λήξει η ισχύς της αντίστοιχης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και της έγκρισης επέµβασης της παρ. 2 του άρθρου 57 του ν. 998/1979 αν πρόκειται για δάσος ή δασική έκταση ή σε περίπτωση που έχει λήξει η ισχύς αυτών, έχει κατατεθεί εµπροθέσµως αίτηµα για την ανανέωση της ισχύος αυτών.Για την κατά το προηγούµενο εδάφιο παράταση της λειτουργίας:

Α) Εφαρµόζονται οι πλέον πρόσφατα εγκεκριµένοι πε−ριβαλλοντικοί όροι και εγκρίσεις του λατοµείου, σύµφω−να µε το άρθρο 9 του ν. 1428/1984, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του ν. 2115/1993 (Α΄ 15). Σε περίπτωση λήξης της ισχύος της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή της έγκρισης επέµβασης στο δάσος ή τη δασική έκταση µετά τη χορήγηση της προβλεπόµενης από το παρόν άρθρο παρατάσεως, επιτρέπεται η συνέχιση λειτουργίας τους εφόσον πριν τη λήξη τους έχει κατατεθεί αίτηση ανανέωσης περιβαλλοντικών όρων. Σε κάθε περίπτωση και µέχρι τη λήψη των νέων εγκρί−σεων δεν θα πρέπει να µεταβάλλεται η έκταση για την οποία έχουν χορηγηθεί οι περιβαλλοντικοί όροι και να τροποποιείται η διαδικασία εκµετάλλευσης. Β) Απαιτείται η ανανέωση των κατά περίπτωση προ−βλεπόµενων εγγυητικών επιστολών. Γ) Απαιτείται εγκεκριµένη τεχνική µελέτη εκµετάλλευσης, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του «Κανονισµού Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών» (Β΄ 1227), η οποία καλύπτει όλες τις προβλεπόµενες δραστηριότητες κατά τον αιτούµενο νέο χρόνο παράτασης ή, αν δεν υπάρχει, έχει υποβληθεί αρµοδίως σχετικό αίτηµα τροποποίησης/επικαιροποίησης της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης εκµετάλλευσης.Για τη χορήγηση της ανωτέρω παράτασης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, προκειµένου για δηµόσια λατο−µεία ή του Περιφερειάρχη για τα µη δηµόσια λατοµεία, κατόπιν αιτήσεων του ενδιαφεροµένου, συνοδευόµενης από τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη της συνδροµής των υπό Α΄, Β΄ και Γ΄ στοιχείων.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα λατοµεία αδρανών υλικών που λειτουργούσαν µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 2α του ν. 1428/1984 και δεν έτυχαν της τελευταίας παράτασης της άδειας εκµετάλλευσης, επειδή στον οικείο νοµό, επαρχία ή νήσο είχαν καθορισθεί λατοµικές περιοχές, οι οποίες σήµερα δεν υφίστανται λόγω ακύρωσης της απόφασης καθορισµού τους. Σε περίπτωση ενεργοποίησης λατοµικής περιοχής στον εν λόγω νοµό, επαρχία ή νήσο, τα εν λόγω λατοµεία υπάγονται στις ρυθµίσεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Ενεργοποίηση µίας λατοµικής περιοχής συνιστά η διενέργεια τουλάχιστον ενός επιτυχούς διαγωνισµού εκµίσθωσης, έστω και ενός λατοµικού χώρου εντός αυτής.Για τη χορήγηση της ανωτέρω παράτασης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, προκειµένου για δηµόσια λατο−µεία ή του Περιφερειάρχη για τα µη δηµόσια λατοµεία, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφεροµένου, συνοδευοµένης από τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη της συνδροµής των υπό A΄, Β΄ και Γ΄ στοιχείων.

 2. Οµοίως ορίζεται η 31η.12.2017 ως χρόνος λήξης της τελευταίας παράτασης της άδειας εκµετάλλευσης των λατοµείων βιοµηχανικών ορυκτών, µαρµάρων και σχιστολιθικών πλακών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2702/1999 (Α΄ 70), καθώς και των αντίστοιχων µισθώσεων είτε των λατοµείων που έχουν ενταχθεί στη ρύθµιση του άρθρου 17 του ν. 4203/2013 (Α΄ 235), εφόσον δεν έχει λήξει η ισχύς της αντίστοιχης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και της έγκρισης επέµβασης της παρ. 2 του άρθρου 57 του ν. 998/1979, αν πρόκειται για δάσος ή δασική έκταση ή σε περίπτωση που έχει λήξει η ισχύς αυτών, έχει κατατεθεί εµπροθέσµως αίτηµα για την ανανέωση της ισχύος αυτών και µε ανάλογη εφαρµογή των προϋποθέσεων των εδαφίων A΄, Β΄ και Γ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή η διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από την αρµόδια αδειοδοτούσα αρχή.

3. Η ως άνω αίτηση για έκδοση διαπιστωτικής πράξης για αµφότερες τις περιπτώσεις 1 και 2, υποβάλλεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, άλλως από τη λήξη κατά περίπτωση της προηγούµενης παράτασης της άδειας εκµετάλλευσης ή της µίσθωσης. Μέχρι την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης ή την αιτιολογηµένη απόρριψη της σχετικής αίτησης από το ίδιο όργανο, η λειτουργία του λατοµείου, για το οποίο έχει υποβληθεί η αίτηση αυτή, συνεχίζεται µε τους ίδιους όρους της τελευταίας ισχύουσας σύµβασης µίσθωσης ή άδειας εκµετάλλευσης. Η παράταση της σύµβασης µίσθωσης ή της άδειας εκµετάλλευσης πραγµατοποιείται εντός προθεσµίας δύο (2) µηνών από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του ανωτέρω εδαφίου µε τους ίδιους όρους και συµφωνίες της τελευταίας ισχύουσας σύµβασης µίσθωσης ή της άδειας εκµετάλλευσης.

4. Η αποκατάσταση του περιβάλλοντος των λατοµείων τα οποία νοµίµως λειτούργησαν ή λειτουργούν εντός λατοµικών περιοχών ή µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφοι 2α και 2β του ν. 1428/1984 (Α΄ 43) όπως ισχύουν και διέκοψαν ή διακόπτουν τη λειτουργία τους χωρίς υπαιτιότητα του έχοντος την εκµετάλλευσή τους, γίνεται σύµφωνα µε ειδική µελέτη, οι προδιαγραφές και το χρονοδιάγραµµα της οποίας ορίζονται δια της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αριθµ. ∆10/Φ68/οικ. 4437/1.3.2001 (Β΄ 244). Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα λατοµεία µαρµαρόσκονης − µαρµαροψηφίδας, των οποίων η άδεια εκµετάλλευσης εξεδόθη πριν το 2000 µε τις διατάξεις του ν. 669/1977 (Α΄ 241), σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η παράταση της άδειας εκµετάλλευσης ή της σύµβασης µίσθωσης µε τις διατάξεις της παραγράφου 2β του άρθρου 8 του ν. 2115/1993 (Α΄ 15). Οι εκµεταλλευτές των εν λόγω λατοµείων οφείλουν ν αποκαταστήσουν το περιβάλλον των λατοµικών τους χώρων, σύµφωνα µε την ως άνω ειδική µελέτη.

5. Για τα λατοµεία των παραγράφων 1, 2 και 4 καταβάλλεται από τους έχοντες την εκµετάλλευσή τους «πράσινο τέλος» ύψους ένα τοις εκατό (1%) επί της αξίας των πωλήσεων, το οποίο κατατίθεται σε ειδικό προς τούτο τραπεζικό λογαριασµό του Πράσινου Ταµείου. Τα ποσά του λογαριασµού αυτού διατίθενται αποκλειστικά για περιβαλλοντικές δράσεις στην περιοχή του οικείου ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος στην οποία ασκείται η σχε−τική λατοµική δραστηριότητα.

6. Στις ρυθµίσεις των προηγούµενων παραγράφων δεν υπάγονται τα λατοµεία τα οποία έχουν σε ισχύ άδεια εκµετάλλευσης ή µίσθωση, η τελευταία παράταση της οποίας λήγει µετά τις 31.12.2017.»

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 05 Φεβρουαρίου 2016 09:57

socialshare

share on facebook share on linkedin share on pinterest share on youtube share on twitter share on tumblr share on soceity6

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η έγκαιρη και έγκυρη νομική βοήθεια αποφέρει τα ίδια αποτελέσματα με την αντίστοιχη ιατρική βοήθεια: Μπορεί να σας διαφυλάξει από δυσάρεστες καταστάσεις και διόγκωση του προβλήματος σας.
Στο σταθερό και κινητό τηλέφωνο ή στο e-mail είμαστε στη διάθεσή σας να μοιραστούμε το ζήτημα σας, παρέχοντας την κατάλληλη νομική υποστήριξη με έμπειρους και εξειδικευμένους συνεργάτες.
Στείλτε μας ένα email με συνοπτική περιγραφή της υπόθεσης σας και θα λάβετε απάντηση από το συνεργάτη που θα αναλάβει τη διεκπεραίωσή της.