ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ 275/2014
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ: Φωτεινή Κύρτσιου

Χορήγηση προσωρινής διαταγής σε αγρότη, η οποία διατάσσει την αναστολή κάθε καταδιωκτικού μέτρου σε βάρος της περιουσίας του αιτούντος υπό τον όρο μη μεταβολής της πραγματικής και νομικής κατάστασης αυτής, συμπεριλαμβανομένης και της αναγκαστικής εκτέλεσης των περιουσιακών στοιχείων από τα μετέχοντα στη διαδικασία πιστωτικά ιδρύματα και διατάσσει την καταβολή του ποσού των 100,00 ευρώ μηνιαίως στις καθων πιστώτριες, μέχρι τη συζήτηση της αιτήσεως, συμμέτρως κατανεμημένο προς κάθε επιμέρους δανειακή σύμβαση.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ 250/2014
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ: Φωτεινή Κύρτσιου

Χορήγηση προσωρινής διαταγής σε πολύτεκνη άνεργη μητέρα, η οποία διατάσσει την αναστολή κάθε καταδιωκτικού μέσου σε βάρος της περιουσίας της αιτούσας και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας αυτής μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ασκηθείσας αιτήσεώς της, υπό τον όρο καταβολής του ποσού των 50,00 ευρώ μηνιαίως συμμέτρως κατανεμόμενο στις ένδικες δανειακές συμβάσεις (άρθρο 8 παρ. 2 Ν. 3869/2010). Επισημαίνεται ότι το ως άνω ποσό είναι μικρότερο του 10% των μηνιαίων δόσεων που όφειλε η αιτούσα να καταβάλει σε όλους τους δανειστές της, ωστόσο στο πρόσωπό της συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 παρ. 5 του ως άνω νόμου και συγκεκριμένα το εισόδημά της είναι ανεπαρκές για την κάλυψη των στοιχειωδών βιοτικών της αναγκών, οπότε ορίζεται χαμηλότερη δόση.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ 176/2014
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ: Φωτεινή Κύρτσιου

Χορήγηση προσωρινής διαταγής σε ζευγάρι συνταξιούχων ηλικίας 68 ετών έκαστος, η οποία διατάσσει την αναστολή κάθε καταδιωκτικού μέτρου και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας τους μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ασκηθείσας αιτήσεως τους, υπό τον όρο καταβολής του συνολικού ποσού των 250,00 ευρώ μηνιαίως συμμέτρως κατανεμόμενο στις ένδικες δανειακές συμβάσεις (άρθρο 8 παρ. 2 Ν. 3869/2010). Επισημαίνεται ότι το ως άνω ποσό είναι μικρότερο του 10% των μηνιαίων δόσεων που όφειλαν οι αιτούντες να καταβάλουν σε όλους τους δανειστές τους, ωστόσο στο πρόσωπό τους συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 παρ. 5 του ως άνω νόμου και συγκεκριμένα το εισόδημά τους είναι ανεπαρκές για την κάλυψη των στοιχειωδών βιοτικών τους αναγκών, οπότε ορίζεται χαμηλότερη δόση.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ 149/2014
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ: Φωτεινή Κύρτσιου

Χορήγηση προσωρινής διαταγής σε άνεργη μητέρα τριών ανηλίκων τέκνων, η οποία διατάσσει την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά της αιτούσας και τη μη μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας της αιτούσας μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αιτήσεως υπό τον όρο καταβολής από την αιτούσα στην καθης πιστώτρια του ποσού των 41,23 ευρώ μηνιαίως το οποίο αποτελεί το 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης που όφειλε να καταβάλει στην πιστώτρια και βρίσκεται μέσα στις οικονομικές της δυνατότητες, συμμέτρως κατανεμημένο στις απαιτήσεις της καθης, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης της αίτησης, το οποίο θα καταλογιστεί στις καταβολές του άρθρου 8. παρ. 2 του ν. 3869/2010.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ 148/2014
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ: Φωτεινή Κύρτσιου

Χορήγηση προσωρινής διαταγής σε ζευγάρι συνταξιούχων, η οποία διατάσσει την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά των αιτούντων και τη μη μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας τους μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αιτήσεως υπό τον όρο καταβολής εκ μέρους των αιτούντων του συνολικού ποσού των 191,70 ευρώ μηνιαίως το οποίο αποτελεί το 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης που όφειλαν να καταβάλουν στις πιστώτριες και βρίσκεται μέσα στις οικονομικές της δυνατότητες, συμμέτρως κατανεμημένο στις απαιτήσεις των καθων, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης της αίτησης, το οποίο θα καταλογιστεί στις καταβολές του άρθρου 8. παρ. 2 του ν. 3869/2010.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ 78/2014
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ: Φωτεινή Κύρτσιου

Χορήγηση προσωρινής διαταγής σε αιτούσα - συνταξιούχο χηρείας -, η οποία διατάσσει την αναστολή κάθε καταδιωκτικού μέσου κατά αυτής και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας της μέχρι τη συζήτηση της αιτήσεως υπό τον όρο καταβολής από την αιτούσα του ποσού των 50,00 ευρώ μηνιαίως συμμέτρως κατανεμημένο στους καθων.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ 77/2014
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ: Φωτεινή Κύρτσιου

Χορήγηση προσωρινής διαταγής σε ιδιωτικό υπάλληλο, η οποία διατάσσει την αναστολή κάθε καταδιωκτικού μέσου κατά του αιτούντος και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του μέχρι τη συζήτηση της αιτήσεως με μηδενικές καταβολές κατ΄άρθρο 8 & 5 του ν. 3869/2010.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ 124/2013

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

Δικηγόρος: Φωτεινή Κύρτσιου

Αντικείμενο: Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά

Χορήγηση προσωρινής διαταγής σε έμπορο χωρίς διακοπή εργασιών αλλά τελώντας σε καθεστώς αδράνειας κατόπιν σχετικής δηλώσεως στην εφορία μέχρι της συζήτηση της αίτησης, και συγκεκριμένα απαγορεύει στους καθών τη λήψη καταδιωκτικών μέτρων και οποιαδήποτε μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης των περιουσιακών στοιχείων που αναφέρονται στην αίτηση υπό τον όρο καταβολής από την αιτούσα ποσού 200,00 ευρώ μηνιαίως.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ 95/2013

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

Δικηγόρος: Φωτεινή Κύρτσιου

Αντικείμενο: Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά

Χορήγηση προσωρινής διαταγής σε αγρότη, πρώην έμπορο, η οποία διατάσσει την αναστολή κάθε καταδιωκτικού μέτρου μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ασκηθείσας αιτήσεως του, υπό τον όρο μη μεταβολής της πραγματικής και νομικής κατάστασης αυτής, συμπεριλαμβανομένης και της αναγκαστικής εκτέλεσης των περιουσιακών στοιχείων από τα μετέχοντα στη διαδικασία πιστωτικά ιδρύματα υπό τον όρο καταβολής από τον αιτούντα ποσού 100,00 ευρώ μηνιαίως συμμέτρως κατανεμημένο προς κάθε επιμέρους δανειακή σύμβαση.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ 271/2013

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

Δικηγόρος: Φωτεινή Κύρτσιου

Αντικείμενο: Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά

Χορήγηση προσωρινής διαταγής σε στρατιωτικό, η οποία διατάσσει την αναστολή κάθε καταδιωκτικού μέτρου μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ασκηθείσας αιτήσεως του, υπό τον όρο μη μεταβολής της πραγματικής και νομικής κατάστασης αυτής, συμπεριλαμβανομένης και της αναγκαστικής εκτέλεσης των περιουσιακών στοιχείων από τα μετέχοντα στη διαδικασία πιστωτικά ιδρύματα υπό τον όρο καταβολής από τον αιτούντα ποσού 200,00 ευρώ μηνιαίως συμμέτρως κατανεμημένο προς κάθε επιμέρους δανειακή σύμβαση. Διατάσσει την άρση της παρακράτησης από πιστώτρια του ποσού των 154,65 ευρώ μηνιαίως από τη μισθοδοσία του αιτούντος.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η έγκαιρη και έγκυρη νομική βοήθεια αποφέρει τα ίδια αποτελέσματα με την αντίστοιχη ιατρική βοήθεια: Μπορεί να σας διαφυλάξει από δυσάρεστες καταστάσεις και διόγκωση του προβλήματος σας.
Στο σταθερό και κινητό τηλέφωνο ή στο e-mail είμαστε στη διάθεσή σας να μοιραστούμε το ζήτημα σας, παρέχοντας την κατάλληλη νομική υποστήριξη με έμπειρους και εξειδικευμένους συνεργάτες.
Στείλτε μας ένα email με συνοπτική περιγραφή της υπόθεσης σας και θα λάβετε απάντηση από το συνεργάτη που θα αναλάβει τη διεκπεραίωσή της.